artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szklarskiej.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szklarskiej.

 

1.       Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szklarskiej, oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 31 numerami działek: 41/3, 42/3, 43/2, 46/2 i 47/8 o łącznej pow. 0, 5748 ha.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 80 453.

Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

2.       Ww. działki są niezabudowane.

W rejestrze ewidencji gruntów obrębu 31 przedmiotowe działki posiadają użytki oznaczone jako
R III a.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w przypadku jej sprzedaży.

3.       Wzdłuż działki nr 41/2 przebiega sieć cieplna przesyłowa stanowiąca własność Gminy Piotrków Trybunalski.

Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

Zgodnie ze zgromadzonymi opiniami część działek oznaczonych numerami: 41, 42, 43, 45, 46 i 47/1 (działki przed podziałem) o pow. 1,2294 ha, na podstawie decyzji Kierownika Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.07.1989 r. oraz decyzji Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty z dnia 15.12.2001 r., została wyłączona z produkcji rolnej. Wyłączony obszar wskazano na mapie zaewidencjonowanej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za Nr 2067/88-132.224.07.

Z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej ustalona została opłata roczna w kwocie 259,83 zł płatna do 2008 r. włącznie.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych na nabywcę przechodzi obowiązek uiszczania opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Szczegółowe rozliczenie opłat rocznych i pow. wyłączonej z produkcji nastąpi po zbyciu nieruchomości.

4. Nieruchomość położona przy ul. Szklarskiej - Niskiej nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym przedmiotową nieruchomość z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc obowiązującą.

W wydanej opinii urbanistycznej nr PP.III.73281/16/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r., dotyczącej nieruchomości przy ul. Szklarskiej - Niskiej Pracownia Planowania Przestrzennego wskazała, że z uwagi na fakt, iż działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, warunki ich zagospodarowania można określić w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Działka ma zapewnioną obsługę komunikacyjną od strony ulicy Szklarskiej.

4.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 330.000 zł.

6. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

7. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 26 maja 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

9. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Szklarskiej wynosi: 33.000,00 zł  i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 22 maja 2006 r. w kasach Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

11. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą  nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod  nr tel. 732-18-52.