artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego 52.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego 52.

 

1.       Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego 52.

 Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta Nr PT1P/00081152/7.

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.

2.       Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 31 jako działka nr 65 o pow. 0,7125 ha.

 W rejestrze ewidencji gruntów obrębu 31 działka nr 65 posiada użytki oznaczone jako R IIIa i R IIIb.

 Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu w przypadku jej sprzedaży.

3.                  Ww. nieruchomość jest niezabudowana. Północna część działki znajduje się w terenie zabudowanym, a środkowa i południowa część znajduje się w terenie niezabudowanym użytkowanym rolniczo.

 Od południa działka przylega do ul. 18-go Stycznia.

4.                 Przez południową część nieruchomości przebiega sieć przesyłowa elektroenergetyczna wysokiego napięcia, stanowiąca własność Zakładu Energetycznego.

 Ponadto przez środkową część działki przebiega nieczynny kanał ø 500 mm czerpni powietrza.

Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany udostępnić nieruchomość w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń osobie lub jednostce organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.

5. Nieruchomość położona przy ul. Dmowskiego 52 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym przedmiotową nieruchomość z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc obowiązującą.

   W dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa  nieruchomość znajdowała się w jednostce urbanistycznej - 10.15.T2.G – teren lokalizacji obiektów gospodarczych i obsługi technicznej.

   Opracowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeznacza przedmiotową nieruchomość pod zabudowę usługową – koncentracja usług i działalności gospodarczej na terenach wielkopowierzchniowych.

 W wydanej opinii urbanistycznej nr PP.III.73281/15/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r., dotyczącej nieruchomości przy ul. Dmowskiego 52 Pracownia Planowania Przestrzennego wskazała, że z uwagi na fakt, iż działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, warunki ich zagospodarowania można określić w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 Działka ma zapewnioną obsługę komunikacyjną od strony ulicy Dmowskiego i ul. 18-go Stycznia.

6.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 210.000,00 zł.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest  jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

8. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 26 maja 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

10. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Dmowskiego 52 wynosi: 21.000,00 zł

 i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 22 maja 2006 r. w kasach Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb.  lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą  nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod  nr tel. 732-18-52.