artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicy: Kajakowej 42, Kajakowej 44 i Kajakowej 50 – Bosmańskiej 16

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski położonych w Piotrkowie Tryb. na terenie osiedla budownictwa jednorodzinnego „Jeziorna II” przy ulicy: Kajakowej 42, Kajakowej 44 i Kajakowej 50 – Bosmańskiej 16.

 

1. Nieruchomości położone są w Piotrkowie Trybunalskim przy:

 ul. Kajakowej 42                                                                     KW Nr 68 786

 ul. Kajakowej 44                                                                     KW Nr 68 786

 ul. Kajakowej 50 – ul. Bosmańskiej 16                                       KW Nr 68 786

2. Nieruchomości oznaczone są w obrębie 18 ewidencji gruntów jako:

działka nr 89/16 o pow. 993 m2

 działka nr 89/17 o pow. 838 m2

 działka nr 89/21 o pow. 834 m2

3. Ww. nieruchomości są niezabudowane, nieuzbrojone w sieci infrastruktury technicznej

 oraz nie wyłączone z produkcji rolnej.

 Ww. nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich.

4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego „Jeziorna II” na obszarze położonym pomiędzy ulicą Wierzejską, lasem, ul. Sasanek, ul. Zawiłą, ul. Jeziorną 75 i 82 i projektowaną ul. Żeglarską w Piotrkowie Tryb. zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/133/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999 r. ( Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 78, poz. 917 ) działki położone w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kajakowej 42, ul. Kajakowej 44 i ul. Kajakowej 50 – ul. Bosmańskiej 16 położone są w terenie budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego MN. Dla działek tych plan ustala m.in. budownictwo mieszkaniowe w formie zabudowy wolnostojącej jako podstawowe przeznaczenie terenu.

5. Cena nieruchomości położonych przy:

 ul. Kajakowej 42                                               wynosi: 29.790,00 zł

 ul. Kajakowej 44                                               wynosi: 25.140,00 zł

 ul. Kajakowej 50 – ul. Bosmańskiej 16               wynosi: 25.020,00 zł

6. Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, wraz z podatkiem VAT, płatna jest w całości najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

8. Cena wywoławcza nieruchomości położonej przy:

 ul. Kajakowej 42                                              wynosi: 29.790,00 zł

 ul. Kajakowej 44                                              wynosi: 25.140,00 zł

 ul. Kajakowej 50 – ul. Bosmańskiej 16               wynosi: 25.020,00 zł

9. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 26 maja 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

10. Wadium za działki położone przy:

ul. Kajakowej 42                                                wynosi: 2.979,00 zł

ul. Kajakowej 44                                                wynosi: 2.514,00 zł

ul. Kajakowej 50 – ul. Bosmańskiej 16                wynosi: 2.502,00 zł

 i płatne jest gotówką najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. do dnia 22 maja 2006 r. w kasach Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. lub na konto Urzędu w BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

             Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

 Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

            Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

11. Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dot. nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. – Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki nieruchomościami ul. Szkolna 28, pokój nr 62 lub pod nr tel. 732-18-52.