artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i realizację przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych o poj. 8 m3 dla potrzeb kąpieliska Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Wykonanie projektu i realizacja przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych o poj. 8 m3 dla potrzeb kąpieliska Bugaj w Piotrkowie Trybunalskim

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Zamówienie należy zrealizować: od dnia podpisania umowy do 20.06.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.       Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej i są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

4.       Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy o prawo zamówień publicznych,

6.       Zrealizowali w ostatnich 3 latach, co najmniej 3 usługi o podobnym zakresie i wartości min 50.000,00zł brutto każda.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 09.05.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 09.05.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Zając tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych