artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeńSKATE–PARKU wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa skate – parku wraz z zakupem urządzeń”

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ

SKATE – PARKU
WRAZ Z OPRACOWANIEM UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA:
 „BUDOWA SKATE – PARKU WRAZ Z ZAKUPEM URZĄDZEŃ”

OFERTY CZĘŚCIOWE

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój
nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Nieprzekraczalny termin:

  • przekazania uproszczonej dokumentacji projektowej: 18 maja 2006r.

  • montażu urządzeń: 30 czerwca 2006r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

  1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

  2. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym
    i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia

  3. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat min. 3 prace o podobnym zakresie i wartości min. 70.000,00 zł brutto.

  4. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

  5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

  • CENA – 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10,pok. nr 317

do dnia 09.05.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 09.05.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 317

 

 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Zając tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych