artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas halowych imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Przetarg nieograniczony na wykonanie usług reklamowych promujących miasto Piotrków Trybunalski podczas halowych imprez sportowych w piłce ręcznej mężczyzn

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Zamówienie należy zrealizować do: do 30.11.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu publicznym działalności lub czynności.

2.       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych.

5.       Prowadzą działalność gospodarczą i możliwość wystawienia faktury VAT.

6.       Zespół sportowy musi posiadać na wyposażeniu materiały niezbędne do realizacji promocji miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

-          bannery promocyjne z emblematami Piotrkowa Trybunalskiego

-     stroje sportowe z emblematami Piotrkowa Trybunalskiego

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 80%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 27.04.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 27.04.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Radomir Illinicz tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

Marcin Pampuch 44/732-77-94 – w sprawach merytorycznych