artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, dotyczących przebudowy ulicy Karolinowskiej (na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej) oraz rozbudowy ulicy Rolniczej (na odcinku od ul. Karolinowskiej do torów PKP) wraz ze skrzyżowaniem ulic Karolinowskiej, Rolniczej, Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów budowlanych i projektów wykonawczych, dotyczących przebudowy ulicy Karolinowskiej (na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Rolniczej) oraz rozbudowy ulicy Rolniczej (na odcinku od ul. Karolinowskiej do torów PKP) wraz ze skrzyżowaniem ulic Karolinowskiej, Rolniczej, Wąskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- I ETAP OD 31.07.2006

- II i III ETAP DO 31.10.2006.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (branża drogowa, sanitarna, elektryczna) i są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5.dysponują niezbędną wiedza i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia;

6.zrealizowali w ostatnich 3 latach, co najmniej 3 usługi o podobnym zakresie i wartości, których stanowi przedmiot zamówienia;

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 21.04.2006r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 21.04.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Marzena Kacperczyk tel. 44/732-18-39 – w sprawach merytorycznych

Radomir Illinicz  tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych