artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Farnej 8 do potrzeb administracyjno – biurowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Farnej 8 do potrzeb administracyjno – biurowych

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza   składania ofert częściowych .

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta ,  97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena : 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 30.07.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.       Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia tj. posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności:

- instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

- konstrukcyjno – budowlanej w zakresie robót budowlanych,

- robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych muszą kierować osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane określone ustawą Prawo Budowlane oraz odbyli co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych,

- posiadają aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem ekonomicznym i technicznym , a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4.       Znajdują  się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5.       Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 prace o podobnym zakresie i wartości jak przedmiot zamówienia tj. o wartości min. 50.000 zł każda.

6.        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 - Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

      cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia  12.04.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu  12.04.2006 r. o godz.  10.00  pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Iwona Urbańczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych