artykuł nr 1

Przetargu ustny ograniczony na nieruchomość przeznaczona do sprzedaży położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej 3

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY POŁOŻONĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY ULICY PIWNEJ 3.

1.       Nieruchomość niezabudowana położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Piwnej 3 objęta jest księgą wieczystą KW 66776

2 Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów w obrębie nr 19, numerem działki 371/4 o pow. 84 m2.

W/w nieruchomość objęta jest umową dzierżawy na czas do dnia 31.10.2007 r. z możliwością jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku gdy nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu.

3. Zgodnie z opinią z Pracowni Planowania Przestrzennego działka nr 371/4 o powierzchni 0,0084 ha znajduje się na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. Z uwagi na swoje parametry i położenie działka nr 371/4 nie stanowi samodzielnej nieruchomości budowlanej i nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość. Działka nr 371/4 może być przyłączona do nieruchomości Wierzeje 65-Piwna 1 (dz. nr 369) lub Palmowa12-Piwna5 (dz. 362, 370/2 i 371/2), w celu poprawienia warunków zagospodarowania jednej z nieruchomości. Z uwagi na powyższe do przeprowadzenia przetargu wybrano formę przetargu ustnego ograniczonego. W przetargu wziąć mogą udział właściciele dz. nr 369 i dz. nr 362, 370/2 i 371/2.

5. Cena nieruchomości gruntowej wynosi 3.000,00 zł

6. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28, pokój nr 57 w dniu 28 kwietnia 2006 r. o godz. 1000 .

7.Wadium za nieruchomość oznaczoną nr działki 371/4 wynosi 300 zł i musi znajdować się w terminie do dnia 21 kwietnia 2006 r. na koncie Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ Oddział Piotrków Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430 lub w kasie tut. Urzędu.

8. Wadium wnosi się w pieniądzu poprzez wpłatę w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ Oddział Piotrków Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

9.Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu na 7 dni przed wyznaczonym terminem tj. do dnia 21 kwietnia 2006 r. składają dokumenty potwierdzające spełnienie warunku iż są właścicielami nieruchomości Wierzeje 65-Piwna 1 (dz. nr 369) lub Palmowa12-Piwna 5 (dz. 362, 370/2 i 371/2),

Komisja przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa wyżej i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. nie później niż na jeden dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

10. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy cywilnoprawnej.

11. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.

12. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się należy w Urzędzie Miasta w Piotrkowie tryb. ul. Szkolna 28 – Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami – pokój 61 tel. 0-44/ 732-18-51