artykuł nr 1

Aukcja elektroniczna na dostawę tonerów i tuszy do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta

1.      Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. (044) 732-77-23

zwany dalej „Zamawiającym (Nabywcą)”, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Dostawa tonerów i tuszy do drukarek
przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta”.

 

2.      Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie aukcji elektronicznej na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

3.      Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego (Nabywcy) tonerów i tuszy do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia”, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

Tonery i tusze do drukarek , stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane, zalecane przez producenta danej drukarki i z minimum 6 miesięcznym zapasem terminu ważności.

 4.      Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej

Wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji należy składać osobiście lub pocztą poleconą do dnia 07. 04. 2006, do godz. 900 do siedziby Zamawiającego (Nabywcy), pok. 317, pod adres wskazany w pkt. 1 ogłoszenia, z dopiskiem na kopercie:

 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej na dostawę tonerów i tuszy do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.
Nie otwierać przed dniem
07. 04. 2006”

 

Wniosek musi być sporządzony w formie pisemnej, przy użyciu formularza „Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej na dostawę tonerów i tuszy do drukarek i przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, w języku polskim, w sposób trwały i czytelny, oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Dostawcy). W przypadku podpisania ww. formularza przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, należycie opłacone.

 

(Uwaga: Zamawiający (Nabywca) przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm.) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. nr 110, poz. 1176 ze zm.).

 

Do wypełnionego formularza wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w pkt. 6 ogłoszenia.

 

5.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

5.1      Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy (Dostawcy), którzy:

 

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.

5.2      Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia -

 

nie spełnia”, na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Dostawcy), zawartego w pkt 2 „Wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej na dostawę tonerów i tuszów do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz dokumentów załączonych przez Wykonawcę (Dostawcę), wymienionych w pkt 6 ogłoszenia.

Wszyscy Wykonawcy (Dostawcy) spełniający warunki określone w pkt 5 ogłoszenia zostaną dopuszczeni do udziału w aukcji elektronicznej i pisemnie zaproszeni przez Zamawiającego (Nabywcę) do składania ofert.

6.      Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy (Dostawcy) w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

6.1      W pkt 2 „Wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej na dostawę tonerów i tuszy do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim” Wykonawca (Dostawca) winien złożyć oświadczenie, o którym tam mowa.

 

6.2      W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt. 5 ogłoszenia, oprócz oświadczenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca (Dostawca) winien złożyć następujące dokumenty:

 

1)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji        działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

2)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca (Dostawca) nie zalega z opłacaniem podatków i opłat albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3)      aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca

(Dostawca) nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne ani społeczne albo zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: Pod pojęciem „termin składania ofert” należy tu rozumieć dzień otwarcia aukcji elektronicznej, a nie dzień składania wniosków.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Dostawcę). Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu ich składania, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

 

Niespełnienie chociażby jednego z warunków lub brak choćby jednego z dokumentów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy (Dostawcy) z postępowania.

 

7.      Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców (Dostawców)

Wykonawcy dopuszczeni do aukcji otrzymają od Zamawiającego, w zaproszeniu, poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im dokonanie procesu rejestracji oraz zalogowanie do aukcji.

 

Proces rejestracji jest możliwy do przeprowadzenia od momentu otrzymania przez Wykonawcę zaproszenia, do momentu otwarcia aukcji.

Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej wraz z poufnymi identyfikatorami, kompletami login-hasło oraz adresem strony internetowej zawierającej instrukcje postępowania, przekazane zostaną wykonawcom przez Zamawiającego:

a)     drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawcy wskazany w pkt. 5 oświadczenia rejestracyjnego – załącznik nr 5 do ogłoszenia

Wykonawcy potwierdzą faxem fakt otrzymania (drogą elektroniczną) zaproszeń oraz kompletów login-hasło, niezwłocznie po ich otrzymaniu, na nr faxu: (44) 7327798

b)     pocztą poleconą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

8.      Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, warunkujące udział Wykonawców w postępowaniu.

 

·          komputer klasy PC

·          system operacyjny: Windows98/2000/XP

·          sprawne łącze internetowe

·          dostęp do internetu bez pośrednictwa serwera proxy

·          przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy

·          zainstalowany program (ProCertumAPI) umożliwiający użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego

·          bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym
certyfikatem

UWAGA:

Informacje na temat możliwości uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem oraz pobrania programu (ProCertumAPI) umożliwiającego jego użycie,  znajdują się pod adresem:

http://www.e-przetarg.pl/pobierz/index.html

Informacji technicznych związanych z organizacją aukcji udziela Pan Jacek Lara

 

pod numerem tel. (0-44) 732-77-23, e-mail: j.lara@piotrkow.pl

9.      Informacja o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania

 

Aukcja jest jednoetapowa.
Czas trwania aukcji:

 

-          wynosi 25 minut, jeżeli w okresie między 21, a 25 minutą nie zostanie złożona nowa oferta

-          jeżeli w okresie między 21, a 25 minutą zostanie złożona nowa oferta, to czas trwania aukcji zostanie wydłużony o 4 minuty od momentu złożenia tej oferty (czas trwania dogrywki)

UWAGA:

 

Czas, o którym mowa w pkt.9, odnosi się do czasu serwera, podawanego na stronie http://www.e-przetarg.pl 

10.  Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

 

Termin otwarcia aukcji: 19. 04. 2006, godz. 11:00

 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja elektroniczna z dogrywkami.

 

-          czas trwania dogrywki- 4 minuty.

-          ilość dogrywek- nieograniczona

Termin zamknięcia aukcji elektronicznej:

-          nastąpi 19. 04. 2006 , o godz. 11:25, jeżeli w okresie między 21, a 25 minutą nie zostanie złożona nowa oferta

-          jeżeli w okresie między 21, a 25 minutą zostanie złożona nowa oferta, to termin zamknięcia aukcji zostanie przesunięty o 4 minuty od momentu złożenia tej oferty (czas trwania pierwszej dogrywki). Analogicznie w przypadku następnych dogrywek.

Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta, jeżeli w kolejnym okresie 4 minut nie nastąpi złożenie nowej oferty.

UWAGA:

Czasy, o których mowa w pkt.10, odnoszą się do czasu serwera, podawanego na stronie http://www.e-przetarg.pl 

11.  Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w szczególności określenie minimalnych wysokości postąpień:

Cena wywoławcza wynosi: 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, za całą dostawę.

Minimalna wartość postąpienia wynosi: 200,00 PLN brutto

Maksymalna wartość postąpienia wynosi: 5000,00 PLN brutto

Zaproszeni Wykonawcy (Dostawcy) składają w trakcie aukcji kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl, pod adresem:

http://www.e-przetarg.pl

Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca (Dostawca) złożył ofertę korzystniejszą.

Zamawiający (Nabywca) udzieli zamówienia Wykonawcy (Dostawcy), który zaoferował najniższą cenę brutto za całą dostawę.

Zamawiający (Nabywca) unieważni postępowanie, jeżeli:

·          wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej

·          w trakcie aukcji elektronicznej nie zostały złożone oferty (postąpienia) przez co najmniej dwóch Wykonawców (Dostawców)

12.  Termin związania ofertą Wykonawcy (Dostawcy), który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni.

13.  Wykonawca (Dostawca), którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni „Formularz cenowy dostawy tonerów i tuszy do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim” stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia o aukcji elektronicznej poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych i wartości oferowanego asortymentu, a także wartości przedmiotu umowy w złotych polskich (PLN). Tak wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Dostawcę) formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy (Dostawcy).

14.  Termin wykonania zamówienia:

Przez okres 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy, przy czym realizacja zamówień Zamawiającego (Nabywcy) następować będzie w terminie do 2 dni powszednich od daty złożenia każdego zamówienia faxem.

15.  Zamawiający (Nabywca) nie będzie żądać od Wykonawcy (Dostawcy) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16.  „Wzór umowy na dostawę tonerów i tuszy do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim” stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o aukcji elektronicznej.

17.  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

http://www.e-przetarg.pl

18.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego (Nabywcę) do kontaktu z Wykonawcami (Dostawcami) są:

1)      W kwestiach merytorycznych: Pan Jacek Lara, tel. (0-44) 732-77-73 (24);

2)      W kwestiach formalno-prawnych: Pani Halina Biniek, (044) 732-77-96

Załączniki :

    1.  Opis przedmiotu zamówienia;

    2.  Wniosek o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej na dostawę tonerów i tuszów do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

    3.  Wzór umowy na dostawę tonerów i tuszów do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

    4.  Formularz cenowy dostawy tonerów i tuszów do drukarek przez okres 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

    5.  Oświadczenie rejestracyjne