artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Belzackiej i Zakątnej

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Belzackiej i Zakątnej

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający  nie dopuszcza   składania ofert częściowych .

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta ,  97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena : 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Proponowany termin realizacji całego zamówienia do 31.08.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - wymagane są uprawnienia w zakresie wykonywanych robót tj.

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

- posiadają aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – udokumentują, że w latach 2003 – 2005, wykonali z należytą starannością min. 3 roboty o podobnym charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem i stopniu złożoności.

3.       dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – udokumentują, że w latach 2003 - 2005 osiągnęli obrót z produkcji budowlano – montażowej min. 1500 tys. zł za każdy rok.

5.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

WADIUM

6.000 ZŁ

KRYTERIA OCENY OFERT:

      cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 12.05.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 12.05.2006 r. o godz.  10.00  pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

60 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Izabela Smolarczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych