artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Każde zadanie stanowi odrębne zamówienie

I.       Nazwa i adres Zamawiającego;

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Belzacka 176 (dotychczasowa siedziba: ul. Krakowskie Przedmieście 73); PL-97-300 Piotrków Trybunalski

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe oraz więcej informacji można uzyskać pod adresem: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka; ul. Karmelkowa 29 Budynek A (WARR); PL-52-437 Wrocław; tel. 607 275146; faks 071 722 03 08; poczta e-mail biuro.inwestorskie@neostrada.pl; URL: www.zamowienia.com.

II.      Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

III.      Przedmiot zamówienia: usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Każde zadanie stanowi odrębne zamówienie.

IV.       Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz jej cena.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie przesłana pocztą nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie. Wnioski o Specyfikację należy przesyłać na adres: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka; ul. Karmelkowa 29 Budynek A (WARR); PL-52-437 Wrocław; Cena SIWZ: 244,00 PLN + koszty przesłania

V.       Termin wykonania zamówienia: 3 lata od podpisania umowy

VI.       Termin związania ofertą: 90 dni od daty składania ofert

VII.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie;

1)      Cena. Waga: 72%.

2)      Wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia. Waga: 28%.

VIII.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu, zgodnie z zapisami ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy Pzp oraz spełniają warunki określone w SIWZ.

Wyszczególnienie zadań stanowiących odrębne zamówienia w ramach powyższych danych:

ZADANIE 1 (PAKIET 0)

1.      Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Kategoria usług: 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112200

Zakres usługi obejmuje średniorocznie ok. 1 400 000 wozokilometrów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Wadium: 80.000 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych)

3.      Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Belzacka 176 – Sekretariat; w terminie do dnia 3 kwietnia 2006 roku do godz. 12:00.

ZADANIE 2 (PAKIET 1)

1.      Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Kategoria usług: 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112200

Zakres usługi obejmuje średniorocznie ok. 280 000 wozokilometrów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Wadium: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

3.      Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Belzacka 176– Sekretariat; w terminie do dnia 10 kwietnia 2006 roku do godz. 12:00.

ZADANIE 3 (PAKIET 2)

1.      Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Kategoria usług: 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112200

Zakres usługi obejmuje średniorocznie ok. 280 000 wozokilometrów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Wadium: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

3.      Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Belzacka 176– Sekretariat; w terminie do dnia 11 kwietnia 2006 roku do godz. 12:00.

ZADANIE 4 (PAKIET 3)

1.      Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Kategoria usług: 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112200

Zakres usługi obejmuje średniorocznie ok. 280 000 wozokilometrów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Wadium: 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

3.      Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Belzacka 176– Sekretariat; w terminie do dnia 12 kwietnia 2006 roku do godz. 12:00.

ZADANIE 5 (PAKIET 4)

1.      Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Kategoria usług: 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112200

Zakres usługi obejmuje średniorocznie ok. 230 000 wozokilometrów.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

2.      Wadium: 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych)

3.      Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Belzacka 176– Sekretariat; w terminie do dnia 13 kwietnia 2006 roku do godz. 12:00.

ZADANIE 6 (PAKIET 5 i PAKIET 6)

1.      Opis przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi przewozowe w zakresie przewozu osób liniami komunikacji miejskiej na obszarze działania MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim. Kategoria usług: 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112200

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tylko w zakresie jednej części.

1)      Część nr 1. Zakres usługi obejmuje średniorocznie ok. 200 000 wozokilometrów.

Wadium: 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych)

2)      Część nr 2. Zakres usługi obejmuje średniorocznie ok. 90 000 wozokilometrów.

Wadium: 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)

2.      Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego MZDiK w Piotrkowie Trybunalskim; ul. Belzacka 176– Sekretariat; w terminie do dnia 14 kwietnia 2006 roku do godz. 12:00.