artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń skate – parku wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania: „budowa skate – parku wraz z zakupem urządzeń” oferty częściowe

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń skate – parku wraz z opracowaniem uproszczonej dokumentacji projektowej dla zadania: „budowa skate – parku wraz z zakupem urządzeń” oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: 

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój
nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej: do 30.04.2006 r.

Dostawa i montaż urządzeń: do 15.06.2005 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·          Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

·          Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia tj. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej oraz aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

·          Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym
i technicznym a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·          Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·          Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat min. 3 prace o podobnym zakresie i wartości jak przedmiot zamówienia.

·          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 30.03.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 30.03.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Zając tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych