artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na dostawę druków formularzy urzędowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Zamówienie publiczne

ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97 - 300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa druków formularzy urzędowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim.

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34, pokój nr 22 lub za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na wniosek wykonawcy

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania : 30. 11. 2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w SIWZ. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT

Cena – 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34 pok. 20 do dnia 31 marca 2006 roku do godziny 10.00

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. ul. Próchnika 34 pok. 23 dnia 31marca 2006 roku godz. 10.15

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI

Małgorzata Jóźwik tel. 044  733 – 90 – 03 wew. 39