artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji projektu pn. Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z promocją projektu współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Priorytet 2- Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

obrazek

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla realizacji projektu pn. Modernizacja ulicy Sulejowskiej od ronda im. E. Gierka do ulicy Projektowanej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z promocją projektu współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport Priorytet 2- Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. Działanie 2.2 Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: 

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10,

pokój nr 317, cena : 250 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji zamówienia: 17 miesięcy od udzielenia zamówienia

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Posiadają uprawnienia do wykonania działalności lub czynności w zakresie odpowiadające przedmiotowi zamówienia.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadają przeciętnie zatrudnienie w latach 2003, 2004, 2005 w ilości 10 zatrudnionych pracowników . wykonali w okresie ostatnich pięciu lat (2001-2005), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem są roboty budowlane o wartości każdej z nich minimum 7.000.000 zł.

Osiągnęli w ostatnich 3 latach obrotowych średni roczny obrót w kwocie min. 14.000.000 zł. Posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w wys. co najmniej 1.000.000 zł. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w wys. 7.000.000 zł. Na potwierdzenie spełnienia w/w wymogów Wykonawcy zobowiązani są do załączenie dokumentów zgodnie z zapisami SIWZ.

WADIUM

200 000 zł.

KRYTERIA OCENY OFERT:

      Cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 28.04.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 28.04.2006r. o godz. 10.00 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

HALINA BINIEK tel. 44/732-77-96

ELZBIETA SAPIŃSKA tel 44/732-18-44