artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup talonów świątecznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Próchnika 34; 97-300 Piotrków Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup talonów świątecznych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, 97-300 Piotrków Tryb., Próchnika 34,pokój nr 20 lub za pośrednictwem poczty na wniosek wykonawcy

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

I. do 10.04. 2006 r.

II. do 10.12. 2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków następuje na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.

WADIUM Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

- cena 60%

- ilość punktów 40%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 97-300 Piotrków Tryb., Próchnika 34 pok.20 do dnia 27.03.2006 r. do godz. 10.00 Otwarcie ofert w dniu 27.03.2006 r. o godz. 11.00 pok. 19

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Małgorzata Jóźwik tel. 0-44 733-90-03