artykuł nr 1

Uwaga! zmiana załącznika nr 1 Aukcja elektroniczna na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
ul. Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
 

NIP: 771-00-20-211

2.      Określenie trybu zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w trybie aukcji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

3.      Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania według opisu przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do ogłoszenia

·          Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami ustalonymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do ogłoszenia), załączając do wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji specyfikację techniczną producenta dotyczącą oferowanego przedmiotu zamówienia, zawierającą minimum parametry proponowanego sprzętu, markę, model-typ. 

Specyfikację techniczną producenta należy złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.

4.      Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców

Wykonawcy dopuszczeni do aukcji otrzymają od Zamawiającego, w zaproszeniu, poufne identyfikatory, komplety login-hasło, umożliwiające im dokonanie procesu rejestracji oraz zalogowanie do aukcji.

Proces rejestracji jest możliwy do przeprowadzenia od momentu otrzymania przez Wykonawcę zaproszenia, do momentu otwarcia aukcji.

Dokonanie procesu rejestracji jest warunkiem koniecznym udziału w aukcji.

Zaproszenia do udziału w aukcji elektronicznej wraz z poufnymi identyfikatorami, kompletami login-hasło oraz adresem strony internetowej zawierającej instrukcje postępowania, przekazane zostaną wykonawcom przez Zamawiającego:

a)     drogą elektroniczną na adres e-mail wykonawcy wskazany w pkt. 5 oświadczenia rejestracyjnego – załącznik nr 3 do ogłoszenia

Wykonawcy potwierdzą faxem fakt otrzymania (drogą elektroniczną) zaproszeń oraz kompletów login-hasło, niezwłocznie po ich otrzymaniu, na nr faxu: (44) 7327798

b)     pocztą poleconą, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

5.      Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, warunkujące udział Wykonawców w postępowaniu.

·          komputer klasy PC

·          system operacyjny: Windows98/2000/XP

·          sprawne łącze internetowe

·          dostęp do internetu bez pośrednictwa serwera proxy

·          przeglądarka internetowa: Internet Explorer 5.5 lub wyższy

·          zainstalowany program (ProCertumAPI) umożliwiający użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego

·          bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym
certyfikatem

UWAGA:

Informacje na temat możliwości uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem oraz pobrania programu (ProCertumAPI) umożliwiającego jego użycie,  znajdują się pod adresem:

http://www.e-przetarg.pl/pobierz/index.html

6.      Sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej, w tym wysokość minimalnych postąpień.

Cena wywoławcza wynosi: 193 000,00 PLN –brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) za całą dostawę.
Podana cena wywoławcza stanowi cenę otwarcia aukcji.
Minimalna wartość  postąpienia wynosi 200,00zł brutto.

Maksymalna wartość postąpienia wynosi 5.000,00zł brutto.

Postąpienie zawiera się w przedziale: od 200,00zł brutto do 5000,00zł brutto włącznie

Zaproszeni Wykonawcy składają w trakcie aukcji kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia) za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl, pod adresem http://www.e-przetarg.pl

Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

·          wpłyną mniej niż dwa wnioski o dopuszczenie do postępowania

·          w trakcie aukcji elektronicznej nie zostały złożone oferty (postąpienia) przez co najmniej dwóch Wykonawców

7.      Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania.

Aukcja jest jednoetapowa.
Czas trwania aukcji:

-          wynosi 20 minut, jeżeli w okresie między 16, a 20 minutą nie zostanie złożona nowa oferta

-          jeżeli w okresie między 16, a 20 minutą zostanie złożona nowa oferta, to czas trwania aukcji zostanie wydłużony o 4 minuty od momentu złożenia tej oferty (czas trwania dogrywki)

UWAGA:

Czas, o którym mowa w pkt.7, odnosi się do czasu serwera, podawanego na stronie http://www.e-przetarg.pl 

8.      Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia aukcji elektronicznej

Termin otwarcia aukcji: 2006-03-29, godz. 11:00

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: aukcja elektroniczna z dogrywkami.

-          czas trwania dogrywki- 4 minuty.

-          ilość dogrywek- nieograniczona

Termin zamknięcia aukcji elektronicznej:

-          nastąpi 2006-03-29 , godz. 11:20, jeżeli w okresie między 16, a 20 minutą nie zostanie złożona nowa oferta

-          jeżeli w okresie między 16, a 20 minutą zostanie złożona nowa oferta, to termin zamknięcia aukcji zostanie przesunięty o 4 minuty od momentu złożenia tej oferty (czas trwania pierwszej dogrywki). Analogicznie w przypadku następnych dogrywek.

Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta, jeżeli w kolejnym okresie 4 minut nie nastąpi złożenie nowej oferty.

UWAGA:

Czasy, o których mowa w pkt.8, odnoszą się do czasu serwera, podawanego na stronie http://www.e-przetarg.pl 

9.      Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji elektronicznej

Wnioski o dopuszczenie do aukcji-załącznik nr 2 do ogłoszenia, wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt. 11, należy składać do dnia 17. 03. 2006, do godz. 9:00, w formie pisemnej na adres:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10

p.317

97-300 Piotrków Tryb.

Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w sposób trwały i czytelny, oraz podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku podpisania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, należycie opłacone.

Uwaga: Zamawiający przypomina, że dokument pełnomocnictwa, jak również jego odpis zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 960 ze zm.) podlegają opłacie skarbowej. Opłata skarbowa powinna być odprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu pobierania, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. nr 110, poz. 1176 ze zm.).

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)      posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia;

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów, wymienionych w pkt 11.

11.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełniania warunków, o których mowa w pkt. 10, wykonawcy składają, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w aukcji (załącznik nr 2 do ogłoszenia), następujące dokumenty:

·          oświadczenie rejestracyjne- załącznik nr 3 do ogłoszenia 

·          oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wymagane na podstawie art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 4 do ogłoszenia

·          specyfikację techniczną producenta dotyczącą oferowanego przedmiotu zamówienia

·          aktualny odpis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji

·          pełnomocnictwo osoby (osób) upoważnionej do składania oświadczeń woli i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli nie jest wymieniona w aktualnym odpisie z KRS lub aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

·          zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu ubezpieczeniowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji.

·          zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w aukcji.

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 11, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu ich składania, chyba że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

Brak choćby jednego z w/w dokumentów i oświadczeń skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

12.  Oferta ostateczna

Wykonawca wyłoniony jako wygrywający aukcję, dostarczy zamawiającemu w ciągu 4 dni, w formie pisemnej, ofertę ostateczną uwzględniającą ceny jednostkowe dla poszczególnych punktów specyfikacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zaoferowaną w aukcji ceną całego zamówienia.

13.  Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni.

14.  Termin wykonania zamówienia

W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

15.  Zawarcie umowy

Szczegółowe warunki umowy z wybranym Wykonawcą, zawarte są w załączonym wzorze umowy- załącznik nr 5 do ogłoszenia.

16.  Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.  Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

18.  Aukcja elektroniczna będzie prowadzona na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl pod adresem: http://www.e-przetarg.pl

19.  Nazwa i adres firmy Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie podana, w ciągu 2 godzin po zamknięciu aukcji, na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl pod adresem: http://www.e-przetarg.pl

20.  Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w aukcji, będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: http://www.piotrkow.pl/ogloszenia oraz na stronie internetowej Elektronicznej Platformy Przetargowej e-przetarg.pl, pod adresem: http://www.e-przetarg.pl

21.  Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
W kwestiach merytorycznych: Pan Jacek Lara, tel. (44) 7327723
W kwestiach formalno-prawnych: Pani Halina Biniek, tel. (44) 7327796