artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę Skate – Parku przy ul. Belzackiej – al. gen. Sikorskiego 18-20 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego: „budowa Skate – Parku

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

Przetarg nieograniczony na budowę Skate – Parku  przy ul. Belzackiej – al. gen. Sikorskiego 18-20 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego: „budowa Skate – Parku

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój
nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji zamówienia 31.05.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·          Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

·          Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia tj. uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej i elektrycznej oraz aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

·          Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym

      i technicznym a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·          Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·         Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej 3 prace o podobnym zakresie i wartości jak przedmiot zamówienia tj. wykonali min. 1000 m² powierzchni utwardzonej
o wartości min. 100.000,00 zł każda.

·          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 10.03.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 10.03.2006 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Zając tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych