artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na konserwację oświetlenia ulicznego miasta Piotrkowa Trybunalskiego

                                                                                                                            

 

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA ULICZNEGO MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

6 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz niezbędny potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca musi zatrudniać dla realizacji powyższych prac na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego nie mniej niż 4 pracowników, w tym kierownika robót („D” do 15 kV, uprawnienia budowlane elektroinstalacyjne), brygadzistę („D” do 15 kV), elektromontera („E” do 15 kV), operatora podnośnika posiadających odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

5. nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

6. posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 3 prace o podobnym charakterze i złożoności jak przedmiot zamówienia;

8. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego zamówienia.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 09.03.2006r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 09.03.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Iwona Urbańczyk  tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

Andrzej Szczygielski tel. 44/ 732 – 18 – 34 – w sprawach merytorycznyc