artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalsk

                                 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski

Przedmiotem przetargu ofertowego (pisemnego) jest określenie ceny sprzedaży kilograma złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, wraz z czynnościami niezbędnymi do usunięcia przedmiotowego złomu, tj.:

·          demontaż likwidowanych środków trwałych,

·          wyniesienie i wywiezienie likwidowanych elementów,

·          uporządkowanie terenu po dokonaniu w/w czynności.

Zawarta umowa będzie obowiązywała do  15 grudnia 2006 roku.

Cena minimalna przedmiotu przetargu wynosi 0,40 zł. za kilogram złomu netto + VAT.

            Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ofertowy złom” należy złożyć najpóźniej do dnia 23 lutego 2006 roku do godz. 15,30 w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 w Referacie Nadzoru nad Mieniem Komunalnym pok. 313.

            Oferta powinna zawierać:

Ø        nazwę oferenta,

Ø        datę sporządzenia oferty,

Ø        oferowaną cenę netto + VAT,

Ø        zobowiązanie do wykonywania wszystkich prac związanych z likwidacją poszczególnych środków trwałych,

Ø        czytelny podpis oferenta (upoważnionego do reprezentacji),

Ø        kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

Ø        pisemna deklaracja o zapoznaniu się z treścią regulaminu przetargu w brzmieniu: „Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż złomu po likwidowanych środkach trwałych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2006 roku.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyny oraz zmiany warunków przetargu.

Regulamin przetargu oraz wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Nadzoru nad Mieniem Komunalnym przy Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Pasaż Rudowskiego 10 pok. 313 lub pod numerem telefonu (44) 732-77-88.