artykuł nr 1

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ulicy: Wiśniowej 5, Wiśniowej 14 I Wiśniowej 2 - Gospodarczej 18.

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ulicy: Wiśniowej 5, Wiśniowej 14 I Wiśniowej 2 - Gospodarczej 18.

 

1.Nieruchomości położone są w Piotrkowie Tryb. przy :

ul. Wiśniowej 5                                   KW Nr 65 236

ul. Wiśniowej 14                                 KW Nr 65 236

ul. Wiśniowej 2 - ul. Gospodarczej 18   KW Nr 65 236

 Powyższe nieruchomości nie są obciążone prawami na rzecz osób trzecich

2. Nieruchomości oznaczone są w ewidencji gruntów obr. 32:

ul. Wiśniowa 5                                działka nr 431/2 o pow. 395 m2

ul. Wiśniowa 14                               działka nr 427/3 o pow. 432 m2

ul. Wiśniowa 2 - ul. Gospodarcza 18 działka nr 421/3 o pow. 634 m2

3. Ww. działki są niezabudowane i niezagospodarowane. Znajdują się w środkowo -  południowej części miasta, w odległości ok. 1,5 km od centrum miasta, w terenach sąsiadujących z terenami ogródków działkowych. W ulicy Gospodarczej przebiegają następujące sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, i napowietrzna linia energetyczna, natomiast w ulicy Wiśniowej przebiega sieć wodociągowa i sieć energii elektrycznej.

4. Nieruchomości położone przy ul. Wiśniowej nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ponieważ zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym przedmiotową nieruchomość z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc obowiązywania.

 Zgodnie z dotychczas obowiązującym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedmiotowe nieruchomości położone były w jednostce urbanistycznej 9.7.S2.M - strefa terenów zurbanizowanych, wymagających przekształceń i uzupełnień. Dopuszcza się dopełnianie i rozbudowę wykształconego układu ulic, w ramach istniejącej parcelacji.

            Natomiast zgodnie z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" ( Uchwała Nr XVI/276/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 listopada 1999 r. ) przedmiotowe działki położone są na terenach mieszkaniowych o przewadze zabudowy jednorodzinnej wraz z usługami podstawowymi.

5. Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

6.  Cena gruntu nieruchomości położonych przy :

ul. Wiśniowej 5                                     wynosi: 12.200,00 zł

ul. Wiśniowej 14                                   wynosi: 13.400,00 zł

ul. Wiśniowej 2 - ul. Gospodarczej 18     wynosi: 24.700,00 zł

7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 03 marca 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

9. Wadium za nieruchomość położoną przy:

ul. Wiśniowej 5                                     wynosi: 1.220,00 zł

ul. Wiśniowej 14                                   wynosi: 1.340,00 zł

ul. Wiśniowej 2 - ul. Gospodarczej 18     wynosi: 2.470,00 zł

 i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 27 lutego 2006 r. w kasach Urzędu Miasta na konto Urzędu w BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Trybunalskim Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

11. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod nr tel. 732-18-52.