artykuł nr 1

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Porannej 5.

OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POŁOŻONEJ W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. PORANNEJ 5.

 

1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Porannej 5.

 Dla powyższej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW Nr 12 598.

 Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich.
 

2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 19 jako działka nr 25 o pow.  0,0288 ha.

3. Ww. nieruchomość zlokalizowana jest w środkowo-wschodniej części miasta Piotrkowa Tryb. – osiedle mieszkaniowe „Jeziorna”. Działka ma kształt prostokąta, przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalną bliźniaczą przy ul. Porannej. Jest niezabudowana, aktualnie stanowi przejazd z ul. Porannej w tereny przylegające do zbiornika wodnego „Bugaj” usytuowanego po zachodniej stronie ulicy. Działka usytuowana jest pomiędzy istniejącą zabudową mieszkalną bliźniaczą, ściana zachodnia istniejącego na działce sąsiedniej budynku będzie ścianą wspólną przy zabudowie realizowanej na przedmiotowym gruncie. Wzdłuż północnej granicy usytuowana jest linia przesyłowa eSN. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to tereny zabudowane budownictwem mieszkalnym jednorodzinnym i tereny przyległe do zbiornika wodnego „Bugaj”. Działka ma zapewnioną obsługę komunikacyjna od ulicy Porannej.

4. Nieruchomość położona przy ul. Porannej 5, położona jest w terenie dla którego z dniem 1 stycznia 2004 r. przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego„ lokalizuje przedmiotową nieruchomość w terenach budownictwa mieszkaniowego  jednorodzinne. W opinii urbanistycznej wydanej przez Pracownię Planowania Przestrzennego w sprawie możliwości zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, pozytywnie zaopiniowała sprzedaż jej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego. Działka umożliwia realizację budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej (w połączeniu z budynkiem zlokalizowanym na działce nr 24). Zaopatrzenie w sieci infrastruktury technicznej od strony ul. Porannej.

5. W/w nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży, w drodze publicznego ustnego przetargu nieograniczonego.

6. Cena nieruchomości położonej przy ul. Porannej 5 wynosi 16.700,00 zł.

7. Cena nieruchomości osiągnięta w drodze przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.

 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

             Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy cywilnoprawnej.

8. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 dnia 03 marca 2006 r. o godz. 1000 w sali nr 57.

9. Wadium za nieruchomość położoną przy ul. Porannej 5 wynosi: 1.670,00 zł i płatne jest w gotówce najpóźniej na trzy dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 27 lutego 2006 r. w kasach Urzędu Miasta na konto Urzędu w BGŻ/ Oddział w Piotrkowie Trybunalskim Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

            Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przetargu.

            Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

             Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

10. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

11. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości zapoznać się można w Urzędzie Miasta - Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami – ul. Szkolna 28, pokój 62 lub pod nr tel. 732-18-52.