artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę wodociągu magistralnego do osiedla Jeziorna I i II w Piotrkowie Trybunalskim – etap I - w ramach zadania „magistrala wodociagowa do oś. Jeziorna I i II”

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

BUDOWĘ WODOCIĄGU MAGISTRALNEGO DO OSIEDLA JEZIORNA I i II W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM – ETAP I

w ramach zadania

„MAGISTRALA WODOCIAGOWA DO OŚ. JEZIORNA I i II”

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający  nie dopuszcza   składania ofert częściowych .

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

TRYB: 

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta ,  97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena : 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji zamówienia - w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

1.      posiadają uprawnienia do wykonania określonej  działalności  lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie wykonawstwa robót sanitarnych oraz posiadają aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.      posiadają  niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.      znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.      nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

5.      zrealizowali w ostatnich 3 latach, co najmniej 3 roboty o podobnym zakresie i wykonali sieć wodociągową z rur żeliwnych o wartości min. 200.000 zł brutto każda.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

           cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia  03.07.2006 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu  03.07.2006 r. o godz.  10.00  pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

1.       Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami jest:

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Elżbieta Sapińska tel. 0-44 732-18-44, ul. Szkolna 18

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej: Izabela Smolarczyk tel. 0-44 732-77-97, Pasaż Rudowskiego 10

2.       Porozumiewanie się Wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w siedzibie Zamawiającego.