artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy pełniącego rolę kontrolera projektu pn. "Modernizacja ul. Sulejowskiej od Ronda im. E. Gierka do ul. Projektowanje w Piotrkowie Trybunalskim"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBÓR WYKONAWCY PEŁNIĄCEGO ROLĘ INŻYNIERA KONTRAKTU DLA PROJEKTU PN. „MODERNIZACJA ULICY SULEJOWSKIEJ OD RONDA IM. E. GIERKA DO ULICY PROJEKTOWANEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

WSPÓŁFINASOWANEGO W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO TRANSPORT

PRIORYTET 2. BEZPIECZNIEJSZA INFRASTRUKTURA DROGOWA
DZIAŁANIE 2.2 USPRAWNIENIE PRZEJAZDÓW DROGAMI KRAJOWYMI PRZEZ MIASTA NA PRAWACH POWIATU

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu umowy określa się na okres od daty podpisania umowy na pełnienie obowiązków Inżyniera do czasu upływu terminu gwarancji i rękojmi wykonawcy robót budowlano-montażowych. Realizacja robót budowlano-montażowych planowana jest od II kwartału 2006 r. do końca maja 2007 r. Okres zgłaszania wad - 3 lata. Proponowany termin realizacji całego zamówienia: do stycznia 2011 roku, z uwagi na okres rękojmi wykonawcy obejmujący wykonane roboty budowlane.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

Inżynier Projektu, Specjalista kosztorysant budowlany, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista z branży drogowej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista z branży sanitarnej (wod.-kan., gaz),Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista z branży elektrycznej, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - specjalista z branży telekomunikacyjnej, Specjalista ds. zieleni;

- posiadają pozytywne i udokumentowane doświadczenie w pełnieniu roli Inżyniera w ostatnich trzech latach na inwestycjach o charakterze, technologii wykonania i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych instytucji np. Banku Światowego oraz realizowanych lub zrealizowanych na terenie Polski;

- posiadają średni roczny przerób w ostatnich trzech latach (2002, 2003, 2004 r.) w wysokości co najmniej 350 tys. PLN;

- przez ostatnie sześć miesięcy zatrudniają co najmniej 5 etatowych pracowników;

- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności w zakresie prowadzonej działalności

- przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- przedstawią aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przedstawią aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przedstawią aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

- przedstawią prace zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia prac zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat przez Wykonawcę o charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia

 

WADIUM:

3.500 ZŁ

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 10.02.2006r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 10.02.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 109

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Iwona Urbańczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych