artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Zostań Poliglotą - kompleksowe kursy językowe dla pracujących"

obrazek

                                                                                             

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Zostań Poliglotą – kompleksowe kursy językowe dla pracujących”

                                                                                                                                              

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający  dopuszcza   składania ofert częściowych .

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

TRYB: 

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta ,  97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena : 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

 31 października  2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie

           z wymaganiami ustawowymi,

2.       Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac

           lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

            uprawnień .

3.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem

          ekonomicznym i technicznym , a także pracownikami zdolnymi

          do wykonywania zamówienia ,

4.       Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia,

5.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24

             ustawy Prawo zamówień publicznych ,

6.       Zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej 4 usługi o podobnym

           zakresie i wartości , o których stanowi przedmiot zamówienia . Załącznik Nr 6

7.       Wykonawcy zapewnią najwyższy poziom  dydaktyczno- merytoryczny prowadzonych      zajęć, w szczególności dotyczy to kadry wykładowców i nauczycieli   zaangażowanych w prowadzenie zajęć językowych, Modułu IT oraz Modułu   Doradczego.

8.       Na potwierdzenie kwalifikacji kadry Wykonawca zobowiązany przedstawić jest życiorysy osób, które będą prowadzić wykłady z pisemnym oświadczeniem wykładowcy o uczestnictwie w kursie jako wykładowca.  Zamawiający  zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy w konsultacji  z Wykonawcą w przypadku pojawienia się okoliczności uzasadniających taką zmianę. W szczególności kadra wykładowców musi posiadać tytuł magistra filologii angielskiej lub germańskiej, musi legitymować się uprawnieniami i doświadczeniem pedagogicznym. W zakresie wymagań co do wykładowcy w ramach Modułu IT osoba prowadząca zajęcia musi wykazać się wyższym wykształceniem w zakresie informatyki oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć.

      Dopuszcza się prowadzenie Modułu Doradczego przez psychologa,    socjologa, pedagoga lub wykwalifikowanego trenera, posiadających udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu autoprezentacji, asertywności, sposobów przeciwstawiania się manipulacjom oraz przyjmowania i przekazywania krytyki.

9.       Wykonawca wykazuje się doświadczeniem praktycznym w prowadzeniu szkoleń językowych przez okres co najmniej 1 roku do daty złożenia oferty.

10.   Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania i odpowiedniego archiwizowania dokumentacji związanej z prowadzonymi zajęciami w ramach projektu.

11.   W związku z planowanym audytem zewnętrznym projektu  Wykonawca w razie potrzeby zapewni bezproblemowy i niezakłócony przebieg tego audytu oraz udostępni wszelkie materiały w celach audytorskich.                 

 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie.

 

 

WADIUM

Nie  dotyczy

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

CENA                                                                                                                60 %

 

Kryterium ceny jest kryterium arytmetycznym

Sposób obliczania ceny wykonania projektu

 

                

              cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%)

A= ——————————————————————————————

                                cena brutto oferty badanej

 

Cena za jednego uczestnika   musi obejmować m.in.:

-         Szkolenie z zakresu wybranego przez BO języka obcego na określonym przez Zleceniobiorcę poziomie zaawansowania w ilości 120 godzin,

-         Podręcznik wraz z zeszytem ćwiczeń do nauki języka,

-         Moduł IT (szkolenie internetowe) – 2 godziny,

-         Moduł Doradczy (zajęcia z psychologiem) -  6 godzin,

-         Dobór uczestnika (BO) do odpowiedniego poziomu szkolenia językowego. Zleceniobiorca w razie konieczności określi poziom zaawansowania znajomości języka przez poszczególnych BO oraz przyporządkuje poszczególnych BO do adekwatnych grup zaawansowania,

-         zapewnienie sal wykładowych,

-         inne elementy wymienione w niniejszej specyfikacji związane z prawidłowym i bezproblemowym przebiegiem kursów.

 

 

dostępność komunikacyjna sal wykładowych                                             odległość dopuszczalna do 1700 m od dworca PKP                          -     10       %                                             

przygotowanie kadry nauczycielskiej                                             -     20      %

(liczba osób z posiadanymi certyfikatami  międzynarodowymi opisać)

 

ilość oraz wykaz firm dla których szkoła prowadziła zajęcia językowe załącznik 6     największa   ilość przeszkolonych  osób                    -     10       %

 

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 22.12. 2005 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 22.12. 2005 r. o godz.  10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni . Bieg terminu upływa wraz z upływem terminu do składania ofert

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Ewa Cłapa tel. 44/732-77-22 w sprawach merytorycznych.

Halina Biniek tel. 44/732 77 96- w sprawach formalno-prawnych