artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP SAMOCHODU

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

DO 31.12.2005 R.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena  – 70 %

Gwarancja – 10 %

Moc jednostki napędowej – 10%

Dodatkowe wyposażenie pojazdu wykraczające poza parametry wymagane  – 10%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 22.12.2005r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 22.12.2005r. o godz. 11:00 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Mariusz Magiera tel. 44/732-77-70 w sprawach merytorycznych

Joanna Zając   tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych