artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miasta
Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: 

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.       Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

2.       Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej w zamówieniu działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3.       Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym, a także przeszkolonymi pracownikami, którzy zapewniają prawidłowe i rzetelne wykonanie zamówienia.

4.       Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.       Przedstawią sposób i źródła pozyskania środków na realizacje zadania oraz szacunkowy kosztorys realizacji zadań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia i regulaminu schroniska określający: dzienny koszt utrzymania 1 psa i kota; koszty administracyjne; koszty utrzymania personelu schroniska.

6.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest posiadanie decyzji na prowadzenie schroniska zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132. poz.662).

7.       Posiadają lub mają zapewniony dostęp do w pełni sprawnego sprzętu gwarantującego uzyskanie wymaganej jakości robót i rzetelne ich wykonanie tj: środka transportu  przystosowanego do przewozu schwytanych zwierząt spełniającego warunki art. 24 ust. 1 i 2ustawy o ochronie zwierząt.

8.       Wymagana jest dyspozycyjność całodobowa w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych lub awarii.

9.       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

·          CENA – 60%

·          WIELKOSC POZYSKANYCH NA UTRZYMANIE SCHRONISKA SRODKÓW
DODATKOWYCH - 40 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 19.12.2005 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 19.12.2005 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Zając tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych