artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony w dniu 16 drudnia 2005 r. na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Piotrków Trybunalski, położoną przy ul. Zamkowej 24

 

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

OGŁASZA P R Z E T A R NIEOGRANICZONY

w dniu 16 grudnia 2005 r.

na nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Piotrków

Trybunalski położoną przy ul. Zamkowej 24.

 

Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 21 jako działki nr 106/4 o pow. 0,3756 ha oraz udział wynoszący ½ część w działce nr 106/5 o pow. 0,0925 ha.

Dla nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 24 prowadzone są księgi wieczyste: KW Nr 75 921, KW Nr 75 922. W księdze wieczystej KW Nr 75 921 wpisana jest służebność gruntowa obciążająca działkę nr 106/4 objętą niniejszą księgą wieczystą na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek nr 106/3 i 106/6, objętych księgą wieczystą KW Nr 62 168, polegająca na prawie dostępu, dokonywania napraw i remontów oraz korzystania z infrastruktury technicznej przebiegającej przez działkę nr 106/4.

            Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem szpitala w budowie, budynkiem dawnego oddziału gastrologii i laryngologii, budynkiem oddziału okulistyki, budynkiem dawnej kaplicy oraz budynkami innymi w przeszłości wykorzystywanymi na różne funkcje. Na całym terenie znajduje się uzbrojenie podziemne.

      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, M. Curie-Skłodowskiej, Starowarszawską i Pereca przedmiotowa nieruchomość znajduje się w jednostce 11 U - podstawowe przeznaczenie terenu usługi publiczne lub komercyjne o uciążliwości niewykraczającej poza granice terenu. Wyklucza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obsługa komunikacyjna nieruchomości jest zapewniona od strony ul. Zamkowej.

 Cena nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 24 wynosi : 2.647.808,00 zł, w tym:

·          łączna cena wywoławcza naniesień: 2.416.472,00 zł, w tym:

­    cena wywoławcza części nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala w budowie: 1.729.473 zł

­    pozostałe budynki : 687.535 zł

·          cena wywoławcza gruntu: 205.528,00 zł

·          cena wywoławcza udziału wynoszącego ½ części działki nr 106/5 (droga wewnętrzna) wynosi: 25.308,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) do osiągniętej w wyniku przetargu ceny części nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala w budowie oraz do osiągniętej w wyniku przetargu ceny gruntu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Pozostałe budynki usytuowane na powyższej nieruchomości stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy zwolnione są od podatku VAT (towary używane).

 

Przetarg odbędzie się w/w terminie o godz.1000 w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 28 w sali 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, najpóźniej 3 dni przed dniem przetargu, tj. do dnia 12 grudnia 2005 r. włącznie przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. BGŻ/Oddział w Piotrkowie Tryb. nr Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430.

 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub unieważnienia przetargu.

 

Pełny tekst ogłoszenia o przetargu opublikowany jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim www.piotrkow.pl/oferta.html oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.akcessnet.net.