artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę skate – parku przy ul. Belzackiej – al. gen. Sikorskiego 18-20 (dz. nr ewid. 2/37, 11/10 obr.28) w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Przetarg nieograniczony na budowę skate – parku przy ul. Belzackiej – al. gen. Sikorskiego 18-20 (dz. nr ewid. 2/37, 11/10 obr.28) w Piotrkowie Trybunalskim

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

DO 15 GRUDNIA 2005 R.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 08.11.2005r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 08.11.2005r. o godz. 10.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Iwona Urbańczyk   tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych