artykuł nr 1

Przetarg nieograniczomy na dostawę oleju opałowego, paliwa do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena: 20,00 zł

UWAGA ! - DOSTĘPNA NA PODSTAWIE UPRZEDNIO ZŁOŻONEGO PISEMNEGO WNIOSKU I WYZNACZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DATY ODBIORU SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO, PALIWA DO SAMOCHODÓW I NARZĘDZI MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I KOMUNIKACJI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DOTYCZY: CZĘŚĆ „A”

 

Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa OLEJU OPAŁOWEGO, objętego kodem CPV: 23-12-21-00-9 do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176/178

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Całkowita dostawa szacowana jest na 20.000 litrów.

2.       Olej Opałowy winien posiadać własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość i spełnianie obowiązujących norm.

3.       Przy każdej dostawie należy przedstawić certyfikat jakości oleju opałowego.

4.       Dostawę oleju opałowego należy realizować po zgłoszeniu telefonicznym potwierdzonym faxem przez uprawnionego pracownika ze strony Zamawiającego.

5.       Termin każdorazowej dostawy oleju nie może przekraczać 12 godzin od momentu otrzymania zlecenia.

6.       W przypadku wątpliwości co do jakości oleju opałowego Zamawiający zleci wykonanie badań oleju w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy oleju opałowego.

7.       Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnej awarii systemu ogrzewania zasilonego tym olejem opałowym.

8.       W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem systemu ogrzewania.

9.       Każdorazowo w rozliczeniu należy podać ilość oleju obserwowaną podczas napełniania zbiornika na urządzeniu pomiarowym, a nie przeliczoną na temperaturę 15°C.

WYKONAWCA USŁUGI:

1.       zobowiązuje się dostarczyć olej opałowy na własny koszt do siedziby Zamawiającego.

2.       gwarantuje odpowiednią jakość oleju opałowego, wg obowiązujących norm,

3.       pokryje koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu jego odbioru przez Zamawiającego.

4.       umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w terminie 14 dni od daty  otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

5.       do każdej faktury, o których mowa w pkt. 4 dołączy wykaz zawierający następujące informacje:

·          miejsce, data i godzina zakupu

·          ilość pobranego oleju opałowego

·          nazwisko pobierającego olej opałowy

 

           wraz z kserokopią certyfikatu potwierdzającą jakości oleju opałowego.

                                                 
                                       

DOTYCZY: CZĘŚĆ „B”

Przedmiotem zamówienia jest – sukcesywna dostawa PALIWA tj. : benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 i oleju napędowego Ekodiesel , objętych  kodem CPV: 23-11-12-00-0, 23-12-11-00-2 do samochodów i narzędzi Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

1.       Całkowita dostawa szacowana jest na:

- benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 – 5.100 litrów,

- olej napędowy Ekodiesel7.500 litrów

2.       Benzyna i Olej Napędowy winny posiadać własności fizykochemiczne gwarantujące odpowiednią jakość i spełnianie obowiązujących norm.

3.       Do każdej faktury należy załączyć certyfikat jakości paliwa.

4.  Zamówienie będzie realizowane poprzez doraźne, bezgotówkowe tankowanie paliwa do zbiorników paliwa  samochodów Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji oraz do kanistrów  przeznaczonych do tankowania narzędzi wykorzystywanych przez Obwód Drogowy MZDiK, na stacjach benzynowych Wykonawcy.

5.       W przypadku wątpliwości co do jakości paliwa Zamawiający zleci wykonanie badań paliwa w uprawnionym laboratorium. W razie stwierdzenia niezgodności z obowiązującymi normami kosztami badania laboratoryjnego zostanie obciążony Wykonawca dostawy paliwa.

6.       Wobec stwierdzenia powyższego Wykonawca pokryje również koszty związane z usunięciem ewentualnych awarii układu napędowego samochodów zasilanych tym paliwem.

7.       W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z oczyszczeniem układu napędowego samochodów.

WYKONAWCA USŁUGI:

1.       zapewni możliwość tankowania paliwa w odległości do 25 km od siedziby Zamawiającego przez całą dobę,

2.       gwarantuje odpowiednią jakość paliwa, wg obowiązujących norm,

3.       w przypadku, gdy Wykonawca posiada więcej niż jedną stację na terenie miasta Piotrkowa Tryb., zapewni jednakowe dzienne ceny paliwa na wszystkich swoich stacjach na terenie miasta Piotrkowa Tryb.

4.       umożliwi regulowanie należności w formie bezgotówkowej, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, za siedmiodniowy okres rozliczeniowy na podstawie zbiorczych faktur.

5.   do każdej faktury, o których mowa w pkt. 4 dołączy wykaz zawierający następujące informacje:

·          miejsce, data i godzina zakupu

·          rodzaj i ilość pobranego paliwa

·          numer rejestracyjny pojazdu i nazwisko kierowcy

lub

·          numer kanistra i nazwisko pobierającego paliwo

           wraz z kserokopią certyfikatu potwierdzającą jakości paliwa.

 

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Dopuszcza się składania ofert częściowych

 

Zamówienie składa się z następujących części:

1)   część     A        SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

2)   część B – SUKCESYWNA DOSTAWA PALIWA TJ: BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ, OLEJU NAPĘDOWEGO

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Zamówienie należy zrealizować:  

CZĘŚĆ „A”

Data rozpoczęcia   listopad 2005        data zakończenia   31.12.2006

CZEŚĆ „B”

Data rozpoczęcia   01.01.2006            data zakończenia   31.12.2006

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku:

 

1.       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności;

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku.


WADIUM

NIE DOTYCZY TEGO POSTĘPOWANIA

KRYTERIA OCENY OFERT:
-    CENA                  -    waga 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. nr 13A (I PIĘTRO)
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 31.10.2005 r. do godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 31.10.2005 r. o godz. 09.30, pok. nr 13 A
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Anna Januszczak-Deredas,

Anita Kosela

w sprawach formalnych tel. (0-44) 732-05-82

Mariola Berezka

w sprawach technicznych tel. (0-44) 732-03-24 wew. 32