artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontów nawierzchni jezdni i chodników oraz elementów dróg na drogach krajowych, powiatowych i gminnych w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena: 20,00 zł

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ROBOTA BUDOWLANA DOTYCZĄCA WYKONANIE REMONTÓW NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW ORAZ ELEMENTÓW DRÓG NA DROGACH KRAJOWYCH, POWIATOWYCH I GMINNYCH  W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Remont i naprawa elementów dróg obejmuje:

-          remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki z wycięciem uszkodzonych miejsc; w technologicznie i ekonomicznie uzasadnionych przypadkach remont cząstkowy zostanie zastąpiony wymianą nawierzchni (warstwy ścieralnej z masy SMA), a cena za 1 m2 zostanie określona na 40% ceny remontu cząstkowego właściwej głębokości (przy założeniu 25 kg za 1 cm),

-          remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną z otaczarki bez wycinania uszkodzonych miejsc, w technologicznie i ekonomicznie uzasadnionych przypadkach remont cząstkowy zostanie zastąpiony wymianą nawierzchni (warstwy ścieralnej), a cena za 1 m2 zostanie określona na 40% ceny remontu cząstkowego właściwej głębokości (przy założeniu 25 kg za 1 cm),

-          remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera, z docinaniem   krawędzi,

-          remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną z recyklera, bez docinania  krawędzi,

-          remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami,

-          wyrównanie istniejącej podbudowy,

-          naprawa dróg gruntowych i żużlowych – profilowanie, wyrównanie nierówności nawierzchni , zagęszczanie i wzmacnianie nawierzchni przez wykonanie dodatkowej warstwy o grubości  10 cm, 15 cm lub 20 cm z żużla paleniskowego .

-          remont chodników z betonowych płyt chodnikowych i z betonowej kostki brukowej,

-          wymianę lub uzupełnienie obrzeży chodnikowych,

-          remont cząstkowy nawierzchni: z betonowej kostki brukowej, z sześciokątnych betonowych płyt drogowych, z żelbetowych płyt drogowych,

-          wymianę lub uzupełnienie krawężników betonowych,

-          naprawę podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy z betonu,

-          wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno- bitumiczną,

-          frezowanie nawierzchni asfaltowej,

-          pionową regulację studzienek kanalizacji deszczowej, sanitarnej, studzienek telefonicznych oraz zaworów wodociągowych i gazowych,

W ramach w/w robót, Wykonawca zobowiązany jest do:

-     Usunięcie rumoszu poza pas drogowy. Rumosz stanowi własność Wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę).

-     Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót .

-     Wykonanie, utrzymanie w czasie trwania robót oraz demontaż po wykonaniu robót, oznakowania tymczasowego robót.

-     Wykonanie wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości, ilości  wykonywanych robót i wbudowanych materiałów.

UWAGA !

Powyższe prace będą realizowane sukcesywnie, na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Przewidywana ilość poszczególnych robót wymieniona jest w załączonych kosztorysach ślepych. Ilość ta może ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, złączonych do niniejszej specyfikacji

ZALECENIA ORGANIZACJI ROBÓT

Wykonawca powinien realizować roboty przy zastosowaniu następujących wymagań organizacji robót (zalecenia GDDP w Warszawie):

- przyspieszenie realizacji robót,

- zmniejszenie utrudnień ruchu drogowego dla użytkowników.

Dla osiągnięcia ww celów należy zwrócić szczególną uwagę na :

- zmianowość prac dla wybranych asortymentów robót, jak na przykład :

- roboty nawierzchniowe -12 godzinny dzień pracy (do zmierzchu).

Tam gdzie jest to możliwe należy wykorzystać odbiory częściowe dla kompleksowego wykonania fragmentu trasy i oddania jej do ruchu przed upływem terminu zakończenia całości zadania.

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Zamówienie należy zrealizować W terminie do 30.04.2007 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku:

1.       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

A)     KIEROWNIK BUDOWY - posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac i uprawnienia: ma posiadać wykształcenie wyższe budowlane w specjalności drogowej + kserokopia aktualnego wpisu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa);

B)     MAJSTER ROBÓT - posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 2 lata doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac i uprawnienia: ma posiadać wykształcenie co najmniej techniczne budowlane lub drogowe wykonawcze w zakresie dróg

Ø        mają do dyspozycji następujący m.in. następujący potencjał techniczny tj:

-KOPARKA

-SAMOCHÓD SAMOWYŁADOWCZY

-WYTWÓRNIA MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ 

-FREZARKA

-TERMOS DO MASY

-SKRAPIARKA DO BITUMU

-RECYKLER 2 SZT

-WALEC OGUMIONY , WALEC STATYCZNY SAMOJEZDNY, WALEC WIBRACYJNY,

-RÓWNIARKA

-BETONIARKA

-WIBRATOR PŁYTOWY LUB UBIJAK MECHANICZNY

-REMONTER CIŚNIENIOWY 2 SZT.

-SZCZOTKI MECHANICZNE LUB ZAMIATARKI SAMOBIEŻNE,

-SPRĘŻARKA POWIETRZA

3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku.

WADIUM
WYMAGANE W WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
KRYTERIA OCENY OFERT:
-    CENA               -    waga 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. nr 13A (I PIĘTRO)
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 07.02.2006 r. godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 07.02.2006 r. o godz. 09.30, pok. nr 13a
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
- Anita Kosera, Monika Muskała, Anna Januszczak – Deredas, w sprawach formalnych, tel (044) 7320582

- Paweł Turniak, Ryszard Żak w zakresie merytorycznym, tel. (044) 7320629