artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na usługę wykonania i konserwacji oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena: 20,00 zł

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

USŁUGĘ WYKONANIA I KONSERWACJI OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH PUBLICZNYCH W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMÓWIENIEM:

 

A) W ZAKRESIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO:

- odnowienie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy użyciu farby z mikrokulami,

-     wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego przy użyciu farby z mikrokulami,

-     wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną.

B) W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO:

-     uzupełnienie brakujących tablic znaków pionowych,

-     wymiana zniszczonych tablic znaków pionowych,

-     uzupełnienie brakujących znaków pionowych,

-     mycie znaków,

-     pionowanie i prostowanie nośników znaków drogowych.

C) W ZAKRESIE URZADZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO:

-     montaż barier ochronnych sztywnych, siatkowych i łańcuchowych,

-     naprawa barier ochronnych sztywnych, siatkowych i łańcuchowych,

-     odnawianie farbą barier ochronnych sztywnych, siatkowych i łańcuchowych,

-     ustawianie słupków rozdzielających,

-     montaż progów zwalniających

2. SPOSÓB REALIZACJI PRAC:

A) Roboty będą realizowane sukcesywnie na każdorazowe pisemne zlecenie Zamawiającego w zależności od występujących potrzeb. Zlecenie częściowe obejmować będzie zakres, miejsce i termin rozpoczęcia i zakończenia prac.

B)     W przypadku konieczności usunięcia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ruchu, Wykonawca przystąpi do wykonania robót niezwłocznie po otrzymaniu informacji o jej wystąpieniu. W tym przypadku dopuszcza się możliwość przekazania takiego zlecenia Wykonawcy za pośrednictwem faxu bądź telefonicznie, a także przystąpienia do robót na podstawie informacji przekazanej przez Policje lub Straż Miejską.

C)     Wykonawca będzie dysponował w okresie obowiązywania umowy, bazą sprzętową, materiałową i magazynową zlokalizowana na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego lub bazą położoną w odległości nie większej niż 20 km od punktu centralnego miasta.

D)     Wykonawca zapewni całodobowy dyżur telefoniczny, a numer telefonu dyżurnego przekaże do Zamawiającego.

E)     Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami dotyczącymi wykonania robót utrzymaniowych, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181. z 2003r.)

F)     Przed wbudowaniem materiałów, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające jakość materiałów, które zostaną użyte do wykonania zamówienia.

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Zamówienie należy zrealizować W terminie do 30.04.2007 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku:

 

1.       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

a)      KIEROWNIK PRAC - posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac i uprawnienia: ma posiadać wykształcenie wyższe budowlane w specjalności drogowej + kserokopia aktualnego wpisu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa);

b)      MAJSTER PRAC - posiada co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w wykonywaniu podobnych prac i uprawnienia: ma posiadać wykształcenie co najmniej techniczne drogowe wykonawcze w zakresie dróg

mają do dyspozycji następujący m.in. następujący potencjał techniczny tj:

- środek transportu materiałów - 2 szt.

- żuraw samochodowy o udźwigu do 4 ton – 1 szt.

- przewoźny zbiornik do wody – 1 szt.

- betoniarka – 1 szt.

- szczotki mechaniczne – 1 szt.

- zamiatarka – 1 szt.

- frezarka – 2 szt.

- malowarka ze sterowaniem ręcznym – 2 szt.

- malowarka samojezdna – 3 szt.

- układarka mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych – 1 szt.

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku.

WADIUM
WYMAGANE W WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁ
KRYTERIA OCENY OFERT:
- CENA - waga 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. nr 13A (I PIĘTRO)
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 07.02.2006 r. godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 07.02.2006 r. o godz. 10.00, pok. nr 13a
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
60 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
-Anita Kosela, Monika Muskała, Anna Januszczak – Deredas, w sprawach formalnych, tel (044) 7320582

- Paweł Turniak, Ryszard Żak w zakresie merytorycznym, tel. (044) 7320629