artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy w 2006 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę prasy w 2006 roku dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

OD 01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

·          Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

·          Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem ekonomicznym i technicznym a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

·          Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

·         Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 prace o podobnym  zakresie i wartości jak przedmiot zamówienia.

·          Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

·          Przygotują oświadczenie zobowiązujące do codziennego dostarczania prasy do siedziby Urzędu Miasta maksymalnie do godz. 7.00.

·          Przygotują oświadczenie zobowiązujące do dostarczania kompletnej prasy.

·          Przygotują oświadczenie o akceptacji projektu umowy bez zastrzeżeń.

WADIUM:

NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 23.12.2005r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 23.12.2005r. o godz. 09:30 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Iwona Urbańczyk  tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

Marian Biniek tel. 44/ 732-77-77 – w sprawach merytorycznych