artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na remont i utrzymane rowów przydrożnych, profilowaniu poboczy gruntowych, koszeniu traw w rowach i na poboczach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
TRYB:
Przetarg nieograniczony
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena: 20,00 zł

UWAGA ! - DOSTĘPNA NA PODSTAWIE UPRZEDNIO ZŁOŻONEGO PISEMNEGO WNIOSKU
I WYZNACZENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DATY ODBIORU SIWZ.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Usługa polegająca na: remoncie i utrzymaniu rowów przydrożnych, profilowaniu poboczy gruntowych, koszeniu traw w rowach i na poboczach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

CPV – 45.23.24.52-5 ROBOTY ODWADNIAJĄCE

1. Remont i konserwacja rowów przydrożnych:

a) oczyszczanie rowów tj: usunięcie z dna i skarp zanieczyszczeń, roślinności oraz namułu,

b) oczyszczenie (udrożnienie) istniejących przepustów,

c) pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowów,

d) odwiezienie z pasa drogowego gruntu, namułu, zanieczyszczeń i pozostałości roślinnych zgromadzonych w wyniku w/w zabiegów remontowych i konserwacyjnych,

e) udrożnienie istniejących przepustów,

f) odtworzenie lub wymiana uszkodzonych przepustów w celu poprawienia przepływu w ciekach,

2. Profilowanie poboczy gruntowych:

a) ścinanie poboczy,

b) uzupełnianie poboczy,

c) naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy,

d) usunięcie z pasa drogowego nadmiaru gruntu, pozostałości roślinnych itp.

3. Koszenie traw:

a) koszenie traw na poboczach,

b) koszenie traw w rowach przydrożnych,

c) usunięcie skoszonej trawy

 

UWAGA !

Powyższe prace będą realizowane sukcesywnie, na każdorazowe zlecenie Zamawiającego. Zakres robót wymieniony jest w załączonym kosztorysie ofertowym. Ilość ta może ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. (Wykonawcy z tytułu wykonania mniejszej ilości prac niż tych, o których mowa w kosztorysie ofertowym nie będzie przysługiwało roszczenie odszkodowawcze).

 

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, złączonych do niniejszej specyfikacji

 

Wszystkie roboty należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP.

 

Nadmiar zebranego gruntu (urobku) należy wywieźć (przetransportować) na odległość do 4 km – czynność ta należy do Wykonawcy i należy wkalkulować ją w cenę ofertową.

 

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych .

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:

Zamówienie należy zrealizować: od zawarcia umowy do 30.04.2007 roku.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku:

1.       posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności

2.       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

·          personel przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego, co najmniej 1 rok doświadczenia w wykonywaniu podobnych usług

·          personel przewidziany do realizacji niniejszego zamówienia posiada następujące wykształcenie i uprawnienia:

kierownik prac: 1) wykształcenie techniczne budowlane lub drogowe

 2) aktualny wypis z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

majster robót: wykształcenie techniczne drogowe wykonawcze

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku;

WADIUM
NIE WYMAGANE

KRYTERIA OCENY OFERT:
- CENA - waga 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. nr 13A
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 23.12.2005 r. do godz. 09.00
Otwarcie ofert w dniu 23.12.2005 r. o godz. 09.30, pok. nr 17A
TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni
Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
 Anita Kosela, Monika Muskała, Anna Januszczak - Deredas w sprawach formalnych tel. (0-44) 732-05-82

Zdzisław Majsak w sprawach technicznych tel. (044) 732-03-08 wew. 22