artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zamówienie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Przetarg nieograniczony na zamówienie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w Piotrkowie Trybunalskim

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

OD 01.01 2006 R. DO 31.12.2006 R.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1.Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

2.Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia tj.

Ø        Rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości ,

Ø        Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie szacowania nieruchomości, pod warunkiem, że czynności z tego zakresu wykonywane będą przez rzeczoznawców majątkowych.

stosownie do przepisów zawartych w dziale V– „działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami” w rozdziale 1 – „rzeczoznawstwo majątkowe” ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).

3.Posiadają:

Ø        polisę ubezpieczeniową obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości,

Ø        zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej – stosownie do art. 174 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

4.Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem ekonomicznym

 i technicznym , a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5.Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 - Prawo

 zamówień publicznych.

WADIUM:

NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena - 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 20.12.2005r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 20.12.2005r. o godz. 10:00 pok. nr 109

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Iwona Urbańczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych