artykuł nr 1

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych w Gimnazjum Nr IV przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano – wykonawczej modernizacji i termomodernizacji obiektów szkolnych w Gimnazjum Nr IV przy ul. Próchnika 8/12 w Piotrkowie Trybunalskim

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 31.03.2005 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 28.12.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 28.12.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Elżbieta Sapińska tel. 44/732-18-44 – w sprawach merytorycznych

Urszula Szymańska tel. 44/732-18-58 – w sprawach instalacyjnych

Katarzyna Stec tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych