artykuł nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku bursy na mieszkania socjalne w ramach zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkalne”.

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta, Pasaż K. Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania budynku bursy na mieszkania socjalne w ramach zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkalne”.

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż K. Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 31 marca 2005 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż K. Rudowskiego 10 pok. nr 317 do dnia

16.12.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 16.12.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Jerzy Hartman tel. 44/732-18-36 – w sprawach technicznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych