artykuł nr 1

Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Prowadzenie schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż K. Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Od 01.01.2005 do 31.12.2005 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 60%

wielkość pozyskanych na utrzymanie schroniska środków dodatkowych 40%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż K. Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 15.12.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu  15.12.2004 r. o godz. 10.00  pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

 

Robert Kowalski tel. 44/732-18-46 – w sprawach merytorycznych

Katarzyna Stec tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych