artykuł nr 1

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Jasna, Promienna, Demczyka, PCK, Puszczyńskiego, część ulicy Fabianiego w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ ULIC WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W ULICACH: JASNA, PROMIENNA, DEMCZYKA, PCK, PUSZCZYŃSKIEGO, CZĘŚĆ ULICY FABIANIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Do 30 marca 2005 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena -  100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 14.12.2004r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu14.12.2004r. o godz. 10.00pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Elżbieta Sapińska  tel. 44/732-18-43 – w sprawach merytorycznych

Halina Biniek  tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych