artykuł nr 1

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Pasażu Rudowskiego i parkingu przy budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. "modernizacja Pasażu Rudowskiego wraz z modernizacją parkingu przy budynku Urzędu Miasta

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Pasażu Rudowskiego i parkingu przy budynku Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania pn. "Modernizacja Pasażu Rudowskiego wraz z modernizacją parkingu przy budynku Urzędu Miasta"

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

14 dni od podpisania umowy.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 08.11.2004r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 08.11.2004r. o godz. 11.30 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Jerzy Hartman tel. 44/732-18-36 – w sprawach merytorycznych

Izabela Smolarczyk tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych