artykuł nr 1

Zakup urządzenia do radorowego mierzenia prędkości

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD MIASTA

PASAŻ RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYB.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA:

„ZAKUP URZĄDZENIA DO RADAROWEGO MIERZENIA PRĘDKOŚCI”

 

OFERTY CZĘŚCIOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony.

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317,

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

14 dni od podpisania umowy.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM:

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 08.11.2004r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 08.11.2004r. o godz. 10.00pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTEM:

Paweł Ciszewski tel. 44/732-36-60 – w sprawach merytorycznych

Katarzyna Stec tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych