artykuł nr 1

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w ramach zadania PN. „Modernizacja ul. Słowackiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Sienkiewicza

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie terenu Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w ramach zadania PN. „Modernizacja ul. Słowackiego na odcinku od Placu Kościuszki do ul. Sienkiewicza

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta ,  97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena : 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 31.03.2005 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

  cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia  02.11.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu  02.11.2004 r. o godz.  10.00  pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Krzysztof Byczyński tel. 44/732-18-34 – w sprawach technicznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych