artykuł nr 1

Wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Narutowicza 12 w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena:20 zł płatne w kasie MZDiK.
Lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Wykonanie przebudowy parkingu przy ul. Narutowicza 12 w Piotrkowie Trybunalskim

 

Zakres rzeczowy obejmuje:

 

1. Czyszczenie istniejącej nawierzchni z asfaltobetonu i przełożenie istniejących krawężników  i chodnika.

2.  Wzmocnienie istniejącej nawierzchni  warstwą wyrównawczą z asfaltobetonu w ilości  50 kg/m2.

3.  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2.

4. Dla nowoprojektowanej części parkingu 72m2: podbudowa z kruszywa łamanego, dolna warstwa z asfaltobetonu gr.4 cm i warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego o gr.4 cm.

5. Regulacja krawężnika na ławie betonowej – 50% materiał inwestora.

 

W ramach w/w robót, Wykonawca zobowiązany jest do:

 

 • Usunięcie odpadów poza pas drogowy. Odpad stanowi własność Wykonawcy (koszty wszelkich działań wynikających z ustawy o odpadach, obciążają Wykonawcę).
 • Wykonanie, utrzymanie w czasie trwania robót oraz demontaż po wykonaniu robót, oznakowania tymczasowego robót.
 • Wykonanie wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów.
 • Pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej.
 • Pokrycia kosztów związanych z zabezpieczeniem terenu budowy.
 • Pokrycia  kosztów  związanych z wdrożeniem projektu  organizacji ruchu na czas wykonania  przebudowy – stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

 

UWAGA !

 

 • Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie dokumentacją techniczną,  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z zasadami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, złączonych do niniejszej specyfikacji.
 • Wszystkie materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne Certyfikaty, Aprobaty Techniczne i Deklaracje Zgodności.
 • Zamówienie należy wykonać ściśle wg zaleceń projektanta.
 • Dokumentacja techniczna przedmiotowego zamówienia jest dostępna w Miejskim Zarządzie  Dróg i Komunikacji w Dziale Utrzymania Dróg w Piotrkowie Trybunalskim  ul. Krakowskie  Przedmieście 73 pok. 12 tel: (044) 7320534, 7320629

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Od dnia podpisania umowy do 27.10.2004 roku

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku:

 

1.  posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,
  wymagane jest posiadanie uprawnień:

budowlanych,

drogowych

oraz

aktualnego wpisu do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

·   wykażą, iż zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 prace
o podobnym zakresie i wartości co przedmiot zamówienia

·   mają do dyspozycji następujący potencjał techniczny tj:

- rozkładarka mas bitumicznych

- walec ogumiony

- walec wibracyjny

- samochód ciężarowy

- samochód samowyładowczy

- ładowarka

- skrapiarka do bitumu

- wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 

- frezarka

- termos do masy

- wibrator płytowy lub ubijak mechaniczny

- remonter ciśnieniowy 2 szt.

- sprężarka powietrza

- koparko- ładowarka

- koparka

3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku.

5.  na zrealizowany zakres robót udzielą minimum 2 lata gwarancji

6. posiadają ubezpieczenie (polisę lub inny dokument ubezpieczenia) potwierdzające,  że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

 

WADIUM

NIE WYMAGANE

 

KRYTERIA OCENY OFERT:
cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. 13A
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 01.10.2004 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert w dniu 01.10.2004 r. do godz. 10.00, pok. nr 13A

 

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:

 • Paweł Turniak w sprawach technicznych tel. 0-44 732-06-29
 • Anna Łągwa w sprawach technicznych tel. 0-44 732-05-34
 • Anna Januszczak w sprawach formalnych tel. 0-44 732-05-82