artykuł nr 1

Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego „Remont w szkołach podstawowych”

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego „Remont w szkołach podstawowych”

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

 

TRYB: Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta,  97-300 Piotrków Tryb, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

31.10.2004 R.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania.

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

  Cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 28.09.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 28.09.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Antoni Pancielej tel. 44/732-18-61 – w zakresie robót technicznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych