artykuł nr 1

„Remont toalet dla chłopców w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy Al. 3 – go Maja w Piotrkowie Trybunalskim

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont toalet dla chłopców w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym przy Al. 3 – go Maja w Piotrkowie Trybunalskim

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta , 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 30.10.2004 r.

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

KRYTERIA OCENY OFERT:

  • cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317 do dnia 27.09.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 27.09.2004 r. o godz. 10.30 pok. nr 101

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

  • Antoni Pancielej tel. 44/732-18-61 – w sprawach budowlanych
  • Halina Biniek tel. 44/732-77-96 – w sprawach formalnych