artykuł nr 1

Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy w Urzędzie Miasta

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Pasaż Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Trybunalski

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i wdrożenie informatycznego systemu zarządzania informacją i procesami pracy w Urzędzie Miasta

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta , 97-300 Piotrków Tryb, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta, lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA - 16.12.2005 r.


OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WADIUM - 7.000 zł


KRYTERIA OCENY OFERT:

  • cena -30%

  • koszty powdrożeniowe – 10 %

  • funkcjonalność – 60%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 27.09.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 27.09.2004 r. o godz. 10.00 pok. nr 317

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:  30 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Jacek Lara tel. 44/732-77-24 – w sprawach merytorycznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych