artykuł nr 1

Wykonywanie usługi związanej z prowadzeniem "Akcji Zima" w sezonie 2004/2005, 2005/2006, 2006/30.04.2007 na drogach krajowych, powiatowych i gminnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

TRYB: Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena:20 zł płatne w kasie MZDiK. Lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUGI ZWIĄZANEJ Z PROWADZENIEM „AKCJI ZIMA” W SEZONIE 2004/2005, 2005/2006, 2006/30.04.2007 NA DROGACH KRAJOWYCH, POWIATOWYCH I GMINNYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

Zakres świadczenia usługi obejmuje:

Zimowe utrzymanie dróg ma na celu prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak: opady śniegu i marznącej mżawki, śliskości pośniegowej, gołoledzi itp.

- usuwanie śniegu z nawierzchni ulic, stref płatnego parkowania, chodników w obszarach przejść dla pieszych, skrzyżowań, przystanków komunikacji miejskiej,

- utrzymanie drożności wpustów kanalizacji deszczowej,

- zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie soli, mieszanki piasku z solą lub solanki do odlodzenia jezdni,

- wywóz wraz z załadunkiem śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na odległość do 5 km w miejsce uzgodnione z MZDiK,

- zakup i magazynowanie soli,

- zakup i magazynowanie piasku,

- przygotowanie mieszanki piasku z solą i magazynowanie mieszanki,

- przygotowanie solanki do zwilżania wysypywanych materiałów, zakup i magazynowanie soli do sporządzania solanki,

- zapewnienie pomieszczenia biurowego wraz z zapleczem socjalnym dla dyżurnych ze strony Wykonawcy oraz dyżurnego obserwatora ze strony Zamawiającego nadzorującego zimowe utrzymanie dróg,

- zapewnienie przez Wykonawcę samochodu dyspozytorskiego z kierowca dla potrzeb dyżurnego obserwatora ze strony Zamawiającego,

- zakup i montaż przez Wykonawcę na nośnikach sprzętu zimowego elementów systemu monitoringu i nadzoru pracy (system lokalizacji pojazdów GPS),

- zapewnienie dyspozycyjności całodobowej pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonywanie usługi.

- pełnienie całodobowych dyżurów „AKCJI ZIMA” na terenie bazy Wykonawcy znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim (przy czym dyżury w godzinach od 15.00 do 7.00 w dni powszednie i całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy będą płatne przez Zamawiającego w przypadku jeśli wydał on pisemną decyzję zezwalającą na jego pełnienie przez Wykonawcę)

(pozostałe wymagania szczegółowo określone w SIWZ)

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Od dnia podpisania umowy (na polecenie Zamawiającego) do 30.04.2007 tj w sezonach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

1. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii B, C, C+E

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

 • wykażą, iż posiadają co najmniej jednoroczne doświadczenie w prowadzeniu „Akcji Zima”

 • mają do dyspozycji następujący potencjał techniczny tj:

  • pługo – piaskarka 2 szt.

  • piaskarka ciągnikowa 1 szt.

  • pługi lekkie 4 szt.

  • pługi średnie lub ciężkie 6 szt.

  • spycharka 75 – 90 kM 2 szt.

  • równiarka 1 szt.

  • ładowarka pow. 1 m3 1 szt.

  • koparko – ładowarka 1 szt.

  • koparka pow. 0,25 m3 1 szt.

  • zestaw do wytwarzania i magazynowania solanki 1 kpl.

  • ciągnik z przyczepą samowyładowcza 2 szt.

  • samochody wywrotki 2 szt.

  • frezarka samojezdna typy „BOB-CAD” 1 szt.

  • zasłony przeciwśnieżne na 2 km

U W A G A !

- W/w sprzęt nie może mieć więcej niż 10 lat.

- Środki transportowe musza być wyposażone z żółte światła pulsacyjne zgodnie z art. 54 Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 z 20.06.1997 roku z późn. zm.)

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 roku.

5. posiadają ubezpieczenie (polisę lub inny dokument ubezpieczenia) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6. potwierdzą prawo do dysponowania sprzętem przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy

7. oświadczą że są dyspozycyjni całodobowo do działań w ramach realizacji usługi.

WADIUM w kwocie 42.000 zł

KRYTERIA OCENY OFERT:
cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. 13A
97-300 Piotrków Tryb.
W dniu 02.11.2004 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert w dniu 02.11.2004 r. do godz. 10.00, pok. nr 13A

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
60 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Paweł Turniak w sprawach technicznych tel. 0-44 732-06-29
Anna Januszczak w sprawach formalnych tel. 0-44 732-05-82

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZEDIOTOWEGO ZAMÓWIENIA MOŻNA UZYSKAĆ W BZP NR 153 Z DNIA 06.09.2004 POD POZYCJĄ 43624.