artykuł nr 1

Przetarg na dostawę i ustawienie wiat przystankowych komunikacji miejskiej

ZAMAWIAJĄCY:
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 73
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

TRYB:
Przetarg nieograniczony

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:
SIWZ do odbioru w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji
przy ul. Krakowskie Przedmieście 73 w pokoju nr 13A
97-300 Piotrków Trybunalski
Cena:20 zł płatne w kasie MZDiK.
Lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek wykonawcy.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

DOSTAWA I USTAWIENIE 6 SZTUK WIAT PRZYSTANKOWYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

 

Zamówienie obejmuje następujące czynności:

- dostawę wiat przystankowych komunikacji miejskiej w ilości 6 szt.

- dostarczenie i ustawienie wiat w miejscach wskazanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w ilości 6 szt.

 

Wiaty przystankowe muszą spełniać niżej wymienione warunki:

- wymiary wiaty:

F długość całkowita - konstrukcji 361 cm - długość dachu 370 cm

F szerokość całkowita – konstrukcji 130,5 cm - szerokość dachu 160,5 cm

F wysokość całkowita 2,50 m do 2,60 m

- wykonanie konstrukcji nośnych wiat z profili aluminiowych,

- oblachowanie dolnej części wiaty na wysokość od 0,95 m do 1 m blachą nierdzewną grubości 2 mm mocowaną nitami stalowymi zrywanymi grubości 4 mm,

- górna część wiaty (powyżej oblachowania dolnej części wiaty) na wysokości od 0,95 m do 1,00 m oszklona szybą bezpieczną 2 x szyba grubości 4 mm  klejona folią, uszczelniona „SILIKONEM”  z zabezpieczeniem kątownikiem mocowanym nitami stalowymi zrywanymi grubości  4 mm,

- dach wiaty wykonany w kształcie wycinka koła z poliwęglanu komórkowego grubości 4 mm (kolor bezbarwny, matowy lub przyciemniony) z zabezpieczonym odprowadzeniem wód opadowych,

- na wyposażeniu wiat wymagane jest zamontowanie: kosza na śmieci, ławki z oparciem, znaku D – 15, kasetonu rozkładowego o  wymiarach 50 cm x 40 cm,

- elementy metalowe wiaty muszą zostać pomalowane na kolor czerwony

- możliwość montażu bezpośrednio na wskazanym miejscu.

 

UWAGA !!!

Zamówienie należy zrealizować ściśle według postanowień dokumentacji budowlanej i załączonych do niej rysunków.

 

OPIS CZĘŚCI / WARIANTOWOŚCI ZAMÓWIENIA:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA:
Od dnia podpisania umowy do 30.11.2004 roku

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku:

 

1.   posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności,

2.   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj:

· wykażą, iż zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 prace
o podobnym zakresie i wartości co przedmiot zamówienia

· mają do dyspozycji następujący potencjał techniczny tj:

- środki transportu niezbędne do wykonania zamówienia,

- spawarka,

- szlifierka,

- nitownica,

- agregat prądotwórczy,

- gazy techniczne,

- kompresor,

- zaplecze warsztatowe z wyposażeniem ślusarsko – lakierniczym.

3.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177  z dnia 9 lutego 2004 roku.

5.   na zrealizowany zakres robót udzielą minimum 2 lata gwarancji

 

WADIUM
NIE WYMAGANE

KRYTERIA OCENY OFERT:

cena 100%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Krakowskie Przedmieście 73 pok. 13A
97-300 Piotrków Trybunalski

W dniu 17.09.2004 r. do godz. 9.00
Otwarcie ofert w dniu 17.09.2004 r. do godz. 10.00, pok. nr 13A

TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ:
30 dni

Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:
Dariusz Biernat w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-29

Jacek Karliński w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-29

Anna Januszczak w sprawach formalnych tel. 0-44 732-05-82