artykuł nr 1

Przetarg na budowe nawierzchni w ul. Karłowicza i Moniuszki wraz z kanalizacją deszczową

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

BUDOWA NAWIERZCHNI W ULICY KARŁOWICZA I MONIUSZKI

WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ 

 

ETAP I KANALIZACJA DESZCZOWA

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10, pokój nr 317

cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 30.11.2004 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności - wymagane są uprawnienia kierownika robót do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji sanitarnej.
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – udokumentują, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonali z należytą starannością min. 3 roboty o podobnym charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z niniejszym zamówieniem.

3.   dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia– udokumentują, że w latach 2002 i 2003 osiągnęli obrót z produkcji inżynieryjno - sanitarnej –  min. 200 tyś. zł za każdy rok.

5.   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów zawartych w ofercie.

 

WADIUM

2.700,00 zł

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

·   cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia 23.09.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 23.09.2004 r. o godz. 10.00  pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Krzysztof Byczyński tel. 732-18-34 – w sprawach technicznych

Halina Biniek tel. 44/732-77-97 – w sprawach formalnych

DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA DO UZPU

02.08.2004 r.