artykuł nr 1

Przetarg na zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania dla SP nr 5

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miasta

Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i montaż kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 5 przy
ul. Jerozolimskiej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania inwestycyjnego „Remonty w Szkołach Podstawowych”

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

TRYB:

Przetarg nieograniczony

 

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ:

SIWZ  do odbioru w Urzędzie Miasta ,  97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż  Rudowskiego 10, pokój nr 317, cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek Wykonawcy.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Do 30.09.2004 r.

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

WADIUM

Nie dotyczy niniejszego postępowania

 

KRYTERIA OCENY OFERT:

·   cena 100%

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:  

Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudowskiego 10 pok. nr 317

do dnia  13.08.2004 r. do godz. 9.00

Otwarcie ofert w dniu 13.08.2004 r. o godz. 11.00 pok. nr 101

 

TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

30 dni

 

PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

- Antoni Pancielej tel. 0-44 732-18-58 – w sprawach technicznych

- Halina Biniek tel. 0-44 732-77-97 – w sprawach formalnych